Σκοπός

Α. Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρείας είναι οι εξής:
1) Yπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Yπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφαρμογών λογισμικού software) και υλικού (hardware) πληροφορικής.
2) Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού (software) και υλικού (hardware) πληροφορικής. Υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων και εργαλείων λογισμικού, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα, μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.
3) Υπηρεσίες εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού

Β. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας
Η εταιρία προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί:
α) να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσια και ιδιωτικά
β) να συμμετέχει σε εταιρίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής
γ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στον κύκλο των δραστηριοτήτων της
δ) να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή αλλοδαπούς οίκους με προïόντα που εντάσσονται στο πλαίσιo των δραστηριοτήτων της
ε) να οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της εταιρείας
στ) να αγοράζει, να μισθώνει και να χρησιδανείζεται ακίνητα και κινητά κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών της,
ζ) να προμηθεύεται υλικά και εξοπλισμό από το εσωτερικό, το εξωτερικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (ενδοκοινοτικές συναλλαγές) και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με το Δημόσιο ή με ιδιώτες
η) να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά των ως άνω υλικών και εξοπλισμού
θ) να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. Να παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τη σύναψη δανείων
ια) να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη μη ρητώς αναφερόμενη για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής